Register Account


  • Användaruppgifter (e-mail, namn och företag) som anges vid registrering lagras i tjänsten.
  • Inga uppladdade filer lagras i tjänsten.
  • Tjänsten lagrar statistik i form av antal inloggningar, typ av standard som används och totalt antal påträffade valideringsfel. Syftet med statistiken är att ge en samlad bild av hur standarden används.
  • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
  • Personuppgiftsansvarig är Midran Limited. Om du vill bli borttagen från tjänsten kan du maila oss på midran@midran.com.


English

  • User information (email, name and company) specified for registration is stored in the service.
  • No uploaded files are stored in the service.
  • The service stores statistics in terms of number of logins, type of standard used and total number of validation errors found. The purpose of the statistics is to provide a complete picture of how the standard is used.
  • We may also share your personal information with a third party, provided we are required to do so by law.
  • Personal Data Responsible is Midran Limited. If you want to be removed from the service, you can email us at midran@midran.com.